jobbagenterna Stöd och matchning

Jobbagenterna får stänga ner

I slutet på 2015 stängde Jobbagenterna ner sitt kontor i Täby pga dålig lönsamhet, nu har även deras uppdrag vid Globen avslutats pga att deras nya lokaler inte uppfyller de krav som ställs på leverantören.

Dessa krav gäller för samtliga leverantörer:

Tjänsten omfattar hela Sverige. Företag som ansöker om att bli leverantörer ska ha tillgång
till lämpliga lokaler på minst en angiven svensk adress. Flera leveransadresser kan anges.
Ansökande leverantör ska i ansökan bekräfta att man under avtalstiden disponerar lämpliga
lokaler för de delar av aktiviteten som leverantören själv genomför.

Med lämplig lokal avses en lokal som:
– Enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel.
– Är utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler
som ställs av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS
2009:02 Arbetsplatsens utformning, på www.av.se.)
– Vid behov ger deltagarna tillgång till höj- och sänkbara bord.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att ca 10% av deltagarna har behovet.
– Lokaler och utrustning är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar.

Det åligger ansökande leverantör att tillse att det finns nödvändiga tillstånd för att bedriva
den avtalade verksamheten i lokalerna och att gällande krav för brandskyddet
uppfylls.

För optimal tillgänglighet åligger det leverantören att samråda med ansvarig
arbetsförmedlare i de fall då deltagaren har behov utöver vad som sägs ovan. Leverantören
är skyldig att samarbeta med Arbetsförmedlingens specialister och
Arbetsförmedlingens leverantörer av Flexibla anpassningsmoduler (FAM).

Tillgång till lokalerna
Samtliga deltagare ska ha tillgång till lokalerna minst fyra timmar per dag, valfri tid mellan
08.00 – 17.00, minst fyra dagar per vecka måndag till fredag, med undantag för helgdagar.
Leverantören väljer när deltagarna ska ha tillgång till lokalerna. Lokalerna ska då vara
bemannade hela tiden av minst en handledare.

Även om lokalerna endast är öppna för deltagare enligt ovan måste leverantören i lokalen
kunna ta emot deltagare för exempelvis uppstart för nya deltagare och övriga planerade
aktiviteter. ”

Kommentera